You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

قالب ستون LICO

بررسی اجمالی

دراین سیستم ستونها با اشکال مربع و مستطیل و با ابعاد 20سانتی متر تا 60 سانتی متر با گام 5 سانتی متر، بدون میان بولت قابل اجرا می باشند. بواسطه بکارگیری از میان بولت، امکان افزایش ابعاد بدون هیچ محدودیتی امکان پذیر می باشد. قطعات مورد نیاز جهت اتصال در خود پانل ها لحاظ شده و امکان گم شدن آنها وجود ندارد. این پانل ها با ارتفاع استاندارد 1 متر، 3 مترو 5 متر مونتاژ می شوند.عدم نیاز به تاورکرین، کیفیت خوب بتن و تحمل بالای فشار بتن (KN/m²80) از مزایای دیگر این سیستم می باشد.

قالب ستون مقرون به صرفه
کلیه قطعات به فریم اصلی متصل می باشند که این امر از مفقود شدن آنها جلوگیری          می کند.

مونتاژ ساده و آسان
المانهای این سیستم در 3 ارتفاع استاندارد نیم، یک و سه متری تولید می شوند.

پنل تماما پیچ و مهره کاری شده
به منظور استحکام بیشتر در زمان بتن ریزی و یا هنگام جابجایی با جرثقیل اتصال پانل ها به صورت پیچ ومهره ای طراحی شده است.


اطلاعات فنی

  • جهت اجرای ستون های مربع و مستطیل در ابعاد 20×20 تا 60×60 سانتی متر با گام های 5 سانتی متری با میان بولت و یا بدون میان بولت بدون محدودیت.
  • امکان افزایش ابعاد با بکارگیری از میان بولت ها.
  • امکان تنظیم و افزایش ارتفاع تا 8 متر با گام های 50 سانتی متری، توسط پانل ها در 3 ارتفاع مختلف.
  • امکان افزایش پانل با استفاده از پیچ و مهره های تعبیه شده.
  • حداکثر میزان تحمل فشار بتن تا KN/m²80 جهت اجرای مقاطع مختلف.
  • قالب بندی ستون بدون نیاز به جرثقیل.